‫کانون نماز » اگر را‬
تصویر ندارد

سلمان رشدی: اگر به گذشته بروم بازهم کتاب آیات شیطانی را می‌نویسمنویسنده کتاب آیات شیطانی مدعی شد اگر به گذشته برود بازهم این کتاب را خواهد نوشت زیرا از این کار پشیمان نیست. سلمان رشدی: اگر به گذشته بروم بازهم کتاب آیات شیطانی را می‌نویسم نویسنده کتاب آیات شیطانی مدعی شد اگر به گذشته برود …