ماجرای “روزۀ 3 ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر
وزارت گردشگری عمان، به خبر روزه داری مردم یک روستای این کشور به مدت 3 ساعت، واکنش نشان داد.

ماجرای “روزۀ 3 ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر

وزارت گردشگری عمان، به خبر روزه داری مردم یک روستای این کشور به مدت 3 ساعت، واکنش نشان داد.
ماجرای “روزۀ 3 ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر

خبرگزاری اصفحان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.