شهید شيخ عبدالله دحدوح عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) و امام جماعت شیعیان مسجد امام رضا (ع) شهر بروکسل بود.

اندروید

آخرین اخبار ورزشی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.