امام علی(ع) به مالک اشتر فرمود: ای مالک! این سخنان را از من بخاطر سپار و نگه دار…

میهن دانلود

اندروید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.