توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”
پخش سریال یوسف پیامبر (ع) از این شبکه تلویزیونی باعث راه اندازی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی شد که شماری از روحانیون موریتانی نیز در آن شرکت کرده و خواستار توقف پخش سریال شدند.

توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”

پخش سریال یوسف پیامبر (ع) از این شبکه تلویزیونی باعث راه اندازی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی شد که شماری از روحانیون موریتانی نیز در آن شرکت کرده و خواستار توقف پخش سریال شدند.
توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”

موسیقی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.