الفوزان این مطلب را در ملاقات با اعضای هیات امر به معروف شهر”ریاض” با حضور “عبدالرحمن بن عبدالله السند” رییس این هیات بیان کرد.

اخبر جهان

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.