سلمان فارسی در عصر پیامبر در اذان و اقامه بعد از گواهی به یکتایی خدا و رسالت پیامبر(ص) به ولایت امیرمؤمنان علی (ع) نیز شهادت می داد.

دانلود فیلم جدید

خرید غذا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.