شرکت کنندگان در این مراسم با بالا گرفتن دست هایشان به خورشید نو سلام می کنند.

شهر خبر

مرجع سلامتی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.