اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!
مفتی پیشین مصر در این باره اظهار داشت: این رقم بزرگی است اما هنگامی که آن را تحلیل و تجزیه کردیم، دریافتیم که این رقم تنها از پروردگار ناراحت هستند.

اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!

مفتی پیشین مصر در این باره اظهار داشت: این رقم بزرگی است اما هنگامی که آن را تحلیل و تجزیه کردیم، دریافتیم که این رقم تنها از پروردگار ناراحت هستند.
اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!

لایسنس نود 32 ورژن 7

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.