نقدی بر نظریه ‘رؤیاهای رسولانه’ عبدالکریم سروش
در این نوشتار تلاش خواهم کرد به نقد تؤام نظریه دکتر سروش: «قرآن به منزله رؤیاهای پیامبر»، و دو برنامه پرگار که به آن اختصاص داشت بپردازم، ضمن آنکه لازم ست چارچوب نظریه نیز اجمالا بازگو شود. چون ناچار به رعایت اختصار هستم…

نقدی بر نظریه ‘رؤیاهای رسولانه’ عبدالکریم سروش

در این نوشتار تلاش خواهم کرد به نقد تؤام نظریه دکتر سروش: «قرآن به منزله رؤیاهای پیامبر»، و دو برنامه پرگار که به آن اختصاص داشت بپردازم، ضمن آنکه لازم ست چارچوب نظریه نیز اجمالا بازگو شود. چون ناچار به رعایت اختصار هستم…
نقدی بر نظریه ‘رؤیاهای رسولانه’ عبدالکریم سروش

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.