خداوند ما را بزرگ آفریده است و برای ما نقشه دارد. امیدوارم او را و افعالش را بپذیریم.

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.