نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش
سروش اعتقادی به وحی به عنوان پیام الهی به واسطه یا با واسطه جبرئیل ندارد و آن را برگرفته از تجربه شخصی تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمانی و فرهنگی زمان خویش می‌داند

نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش

سروش اعتقادی به وحی به عنوان پیام الهی به واسطه یا با واسطه جبرئیل ندارد و آن را برگرفته از تجربه شخصی تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمانی و فرهنگی زمان خویش می‌داند
نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.