۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت
ابن شهر آشوب در کتاب خود، بیست خصلت پسندیده رسول خدا (ص) قبل از بعثت را که صفات انبیاء محسوب می شود را برشمرده است.

۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت

ابن شهر آشوب در کتاب خود، بیست خصلت پسندیده رسول خدا (ص) قبل از بعثت را که صفات انبیاء محسوب می شود را برشمرده است.
۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت

بک لینک رنک 7

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.