۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی
رهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد.

۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی

رهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد.
۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی

صبحانه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.