یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد
خاخام اعظم شهر صفد در سرزمین های اشغالی 1948 خواستار قتل عام و کشتار فلسطینیان شد.

یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد

خاخام اعظم شهر صفد در سرزمین های اشغالی 1948 خواستار قتل عام و کشتار فلسطینیان شد.
یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد

یوزر نود 32 ورژن 8

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.