یک بانوی ایتالیایی در حرم امام رضا(ع) مسلمان شد
یک بانوی ایتالیایی در حرم مطهر رضوی به دین مبین اسلام مشرف شد و مذهب تشیع را برای خود انتخاب کرد.

یک بانوی ایتالیایی در حرم امام رضا(ع) مسلمان شد

یک بانوی ایتالیایی در حرم مطهر رضوی به دین مبین اسلام مشرف شد و مذهب تشیع را برای خود انتخاب کرد.
یک بانوی ایتالیایی در حرم امام رضا(ع) مسلمان شد

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.