مجری یکی از شبکه های وهابی با استناد به آیه قرآن، در وضو شستن دستها از بالا به پایین(به روش شیعه) را صحیح می داند ولی مجری دیگر در شبکه دیگر این عمل را نادرست می داند!

باشگاه خبری ورزشی

خبر فرهنگیان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.