یهودیان و مسیحیان آمریکا به پشتیبانی از مسلمانان پرداختند
گروهی از سازمان‌های یهودی، مسیحی و اسلامی ایالت نیوجرسی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تیراندازی به امام مسجد الفرقان نیویورک و کشته‌شدن او و همراهش را محکوم کردند.

یهودیان و مسیحیان آمریکا به پشتیبانی از مسلمانان پرداختند

گروهی از سازمان‌های یهودی، مسیحی و اسلامی ایالت نیوجرسی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تیراندازی به امام مسجد الفرقان نیویورک و کشته‌شدن او و همراهش را محکوم کردند.
یهودیان و مسیحیان آمریکا به پشتیبانی از مسلمانان پرداختند

نخبگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.