یمن؛ نمونه بارز حفظ وحدت اسلامی است
هیئتی از علمای زیدیه و اهل سنت یمن عصر روز دوشنبه با دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

یمن؛ نمونه بارز حفظ وحدت اسلامی است

هیئتی از علمای زیدیه و اهل سنت یمن عصر روز دوشنبه با دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
یمن؛ نمونه بارز حفظ وحدت اسلامی است

wolrd press news

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.