یخ روابط الازهر و واتیکان پس از پنج سال آب شد
احمد الطیب شیخ الازهر قرار است دوشنبه آینده در واتیکان با پاپ فرانسیس دیدار کند و درباره پیام اسلام برای بشریت به سخنرانی بپردازد.

یخ روابط الازهر و واتیکان پس از پنج سال آب شد

احمد الطیب شیخ الازهر قرار است دوشنبه آینده در واتیکان با پاپ فرانسیس دیدار کند و درباره پیام اسلام برای بشریت به سخنرانی بپردازد.
یخ روابط الازهر و واتیکان پس از پنج سال آب شد

بازی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.