گروهک تروریستی داعش پس از اشغال یتیم‌خانه‌ای در سوریه با آموزش نظامی به کودکان در پی تأمین نیروی انسانی خود است.

دانلود موزیک

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.