گوشه‎ای از کرامات امام کاظم(ع) در دوران کودکی
امام صادق(ع) در حالی که امام موسی کاظم(ع) در سنین جوانی بود، فرمود: «علم و حکمت و فهم و سخاوت و آشنایی و حوائج دینی مردم و حسن خلق و معاشرت نیک در او جمع است، او یکی از درهای رحمت الهی است».

گوشه‎ای از کرامات امام کاظم(ع) در دوران کودکی

امام صادق(ع) در حالی که امام موسی کاظم(ع) در سنین جوانی بود، فرمود: «علم و حکمت و فهم و سخاوت و آشنایی و حوائج دینی مردم و حسن خلق و معاشرت نیک در او جمع است، او یکی از درهای رحمت الهی است».
گوشه‎ای از کرامات امام کاظم(ع) در دوران کودکی

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.