گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا
برادر بزرگتر «ایرام جعفری»، 39 ساله بود که پس از ترک مطبش در پاکستان در سال 2001 کشته شد.

گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا

برادر بزرگتر «ایرام جعفری»، 39 ساله بود که پس از ترک مطبش در پاکستان در سال 2001 کشته شد.
گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا

نود32 آپدیت ورژن 6

مرکز فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.