گاف سی‌ا‌ن‌ان در انتشار کلیپی درباره بانوی مسلمان
بانوی مسلمانی که به‌صورت اتفاقی شاهد پخش کلیپی در مورد جذب نیرو توسط داعش از شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا بود، با تصویر خود در یکی از صحنه‌های مربوط به این کلیپ مواجه و به‌شدت بهت زده شد.

گاف سی‌ا‌ن‌ان در انتشار کلیپی درباره بانوی مسلمان

بانوی مسلمانی که به‌صورت اتفاقی شاهد پخش کلیپی در مورد جذب نیرو توسط داعش از شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا بود، با تصویر خود در یکی از صحنه‌های مربوط به این کلیپ مواجه و به‌شدت بهت زده شد.
گاف سی‌ا‌ن‌ان در انتشار کلیپی درباره بانوی مسلمان

ganool review

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.