کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد
یک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد.

کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد

یک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد.
کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد

فستیوال فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.