کمیسیون اروپا به کمک مسلمانان روهینگیا می‌آید
کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است مبلغ ۳۰۰ هزار یورو برای کمک به پناهجویان روهینگیا که از میانمار به مقصد بنگلادش فرار کرده‌اند، اختصاص داده است.

کمیسیون اروپا به کمک مسلمانان روهینگیا می‌آید

کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است مبلغ ۳۰۰ هزار یورو برای کمک به پناهجویان روهینگیا که از میانمار به مقصد بنگلادش فرار کرده‌اند، اختصاص داده است.
کمیسیون اروپا به کمک مسلمانان روهینگیا می‌آید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.