کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!
پس از ممنوعیت پخش قرآن رایگان توسط سلفی‌ها در آلمان، اخیرا این گروه اقدام به توزیع کتاب درباره سیره پیامبر(ص) در این کشور کرده‌‌اند.

کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!

پس از ممنوعیت پخش قرآن رایگان توسط سلفی‌ها در آلمان، اخیرا این گروه اقدام به توزیع کتاب درباره سیره پیامبر(ص) در این کشور کرده‌‌اند.
کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.