کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟
حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند…

کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟

حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند…
کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.