کتابت کل قرآن در 14 دقیقه
شب گذشته در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ۳۱۳ کاتب، قرآن کریم را به طور جمعی در ۱۴ دقیقه کتابت کردند.

کتابت کل قرآن در 14 دقیقه

شب گذشته در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ۳۱۳ کاتب، قرآن کریم را به طور جمعی در ۱۴ دقیقه کتابت کردند.
کتابت کل قرآن در 14 دقیقه

عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.