چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟
آیت الله شبیری زنجانی پاسخ یکی از مقلدان درباره راهکار ملاقات با امام زمان(عج) را بیان کردند.

چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟

آیت الله شبیری زنجانی پاسخ یکی از مقلدان درباره راهکار ملاقات با امام زمان(عج) را بیان کردند.
چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.