مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: عفو و غفران، انسان را خیلی بزرگ می‌کند.

موسیقی روز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.