چگونه از خدا تشکر کنیم؟
امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند.

چگونه از خدا تشکر کنیم؟

امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند.
چگونه از خدا تشکر کنیم؟

خرید لینک

ابزار رسانه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.