چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!
در میان ملائک بی شمار الهی، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه خداوند دارای جایگاه خاصی می باشند که در زبان حکما و فلاسفه ی الهی از آن ها تعبیر رئوس ملائکه شده است.

چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!

در میان ملائک بی شمار الهی، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه خداوند دارای جایگاه خاصی می باشند که در زبان حکما و فلاسفه ی الهی از آن ها تعبیر رئوس ملائکه شده است.
چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!

موسیقی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.