چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند
نیروهای پلیس بحرین شیخ عیسی مومن، امام جمعه مسجد الخیف در منطقه دیر واقع در شرق منامه را بازداشت کردند.

چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند

نیروهای پلیس بحرین شیخ عیسی مومن، امام جمعه مسجد الخیف در منطقه دیر واقع در شرق منامه را بازداشت کردند.
چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند

شبکه خانگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.