خصوصیاتی که هر كس دارا باشد خداوند برای او خانه‌اي در بهشت بنا می کند.

پرس نیوز

عرفان دینی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.