چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن
یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود.

چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود.
چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

wolrd press news

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.