تلويزيون كويت در خبري فوري از كشته و زخمي شدن چند نفر در مسجدي در اين كشور خبر داد.

اتوبیوگرافی

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.