چرا می گویند مومنین را اذیت نکنید؟
کسی که فاطمه(ع) را اذیت کند پیغمبر خدا را اذیت کرده است و کسی که پیامبر خدا را اذیّت کند، خدا را اذیت کرده است. یعنی این، خانه خداست. کعبه همین است.

چرا می گویند مومنین را اذیت نکنید؟

کسی که فاطمه(ع) را اذیت کند پیغمبر خدا را اذیت کرده است و کسی که پیامبر خدا را اذیّت کند، خدا را اذیت کرده است. یعنی این، خانه خداست. کعبه همین است.
چرا می گویند مومنین را اذیت نکنید؟

خرید بک لینک

موزیک سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.