مستحب است پارچه کفن از پنبه بوده و حرام است که از حریر خالص باشد.

سایت استخدامی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.