چرا قرآن ما را به تامل در طبیعت فرا می خواند؟
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره آیاتی از قرآن که ما را به تامل در طبیعت فرا می خواند پاسخ گفته است.

چرا قرآن ما را به تامل در طبیعت فرا می خواند؟

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره آیاتی از قرآن که ما را به تامل در طبیعت فرا می خواند پاسخ گفته است.
چرا قرآن ما را به تامل در طبیعت فرا می خواند؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.