چرا شیعه سجده بر تربت سیّدالشهداء را مستحب مى داند؟
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره شیعه و سجده بر تربت سیّدالشهداء(ع) پاسخ گفته است.

چرا شیعه سجده بر تربت سیّدالشهداء را مستحب مى داند؟

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره شیعه و سجده بر تربت سیّدالشهداء(ع) پاسخ گفته است.
چرا شیعه سجده بر تربت سیّدالشهداء را مستحب مى داند؟

فروش بک لینک

دانلود سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.