مسعده بن صدقه، با اين پرسش‌ها نزد امام صادق(ع) رسيد و پرسيد: آيا راست است كه شما «تاركُ الصّلوة» را بدتر از زانی مي‌‌دانيد؟

سایت استخدامی

صبحانه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.