انسان با سرمايه فطرت آفريده شده است و در فطرت الهي راه خير و شر با او باز نموده شده است.

خرید غذا

قرآن

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.