چرازینب کبری(س) مصیبت‌ها را زیبا می‌دید؟
حضرت زینب (س) خدای متعال را در همه چیز و همه جا می‌دیدند، یعنی در هر اتفاقی که برای آنها رخ می‌داد، خدا را در آن اتفاق و حادثه با چشم دل مشاهده می‌کردند.

چرازینب کبری(س) مصیبت‌ها را زیبا می‌دید؟

حضرت زینب (س) خدای متعال را در همه چیز و همه جا می‌دیدند، یعنی در هر اتفاقی که برای آنها رخ می‌داد، خدا را در آن اتفاق و حادثه با چشم دل مشاهده می‌کردند.
چرازینب کبری(س) مصیبت‌ها را زیبا می‌دید؟

آپدیت نود 32 ورژن 7

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.