پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، با استناد به حدیثی منسوب به پیامبر(ص) انفجار تروریستی در مدینه را از نشانه‌های نابودی گروه تروریستی داعش دانستند.

پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، با استناد به حدیثی منسوب به پیامبر(ص) انفجار تروریستی در مدینه را از نشانه‌های نابودی گروه تروریستی داعش دانستند.
پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!

خرید بک لینک

موزیک جوان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.