پیشگویی امام صادق(ع) از حضور حضرت معصومه(ع) در قم
امام صادق علیه السلام در روایتی از آینده قم و حضور حضرت معصومه(س) در قم خبر داده اند.

پیشگویی امام صادق(ع) از حضور حضرت معصومه(ع) در قم

امام صادق علیه السلام در روایتی از آینده قم و حضور حضرت معصومه(س) در قم خبر داده اند.
پیشگویی امام صادق(ع) از حضور حضرت معصومه(ع) در قم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.