پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس
عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است.

پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است.
پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

ماشین های جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.