پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!
«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.

پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!

«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.
پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!

قدیر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.