پیامدهاى رحلت پیامبر(ص) از لسان مبارک حضرت زهرا(س)
حضرت زهرا(س) در خطبه فدكیه و خطبه‏ اى كه بعدا در جمع زنان مدینه كه به عیادت ایشان آمده بودند ایراد فرموده ‏اند، پیامدهاى رحلت پیامبر را بیان مى‏ كنند

پیامدهاى رحلت پیامبر(ص) از لسان مبارک حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س) در خطبه فدكیه و خطبه‏ اى كه بعدا در جمع زنان مدینه كه به عیادت ایشان آمده بودند ایراد فرموده ‏اند، پیامدهاى رحلت پیامبر را بیان مى‏ كنند
پیامدهاى رحلت پیامبر(ص) از لسان مبارک حضرت زهرا(س)

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.