پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم
مجری وهابی ادعا می کند پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) اصالتا سعودی بوده اند و با این گفته خود، درصدد قبح زدایی از واژه سعودی و حتی تقدس بخشیدن به این عنوان است.

پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم

مجری وهابی ادعا می کند پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) اصالتا سعودی بوده اند و با این گفته خود، درصدد قبح زدایی از واژه سعودی و حتی تقدس بخشیدن به این عنوان است.
پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم

ساخت بنر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.